DỰ TÍNH CHI PHÍ

Phí dịch vụ Giá
Giá xe VND
Phí biển số VND
Phí kiểm định lưu hành 340.000 VND
Phí sử dụng đường bộ 1.560.000 VND
Bảo hiểm trách nhiệm hình sự 873.400 VND
Tổng chi phí VND